Syców Wiki:Zasady

Z Syców Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
ZASADY ENCYKLOPEDII SYCÓW WIKI
z dnia 1 stycznia 2018 roku
Postanowienia ogólne
§ 1.

Poniższe Zasady Encyklopedii Syców Wiki, zwane dalej Zasadami, określają podstawy funkcjonowania Encyklopedii Syców Wiki.

§ 2.

Encyklopedia Syców Wiki, zwana dalej Encyklopedią, jest internetową encyklopedią poświęconą miastu i gminie Syców. Pełna nazwa może być stosowana wymiennie w nazwą Syców Wiki.

§ 3.

Encyklopedia Syców Wiki istnieje pod adresem URL: https://sycow-wiki.pl.

Treść i edycja
§ 4.

Treść Encyklopedii udostępniana jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0, jeśli nie podano inaczej.

§ 5.

Autorzy Encyklopedii nie udzielają gwarancji, obietnic ani zapewnień dotyczących poprawności publikowanych treści. Czytelnicy korzystają z zawartych treści na własną odpowiedzialność.

§ 6.

Niedozwolone jest publikowanie treści naruszających prawa autorskie. Użytkownicy z dodatkowymi uprawnieniami mają obowiązek usunięcia treści naruszających prawa autorskie na wniosek autora lub przy samodzielnym, uzasadnionym uznaniu danego tekstu lub jego części za treść łamiącą prawa autorskie.

§ 7.

Niedozwolone jest publikowanie treści nieznajdujących potwierdzenia w źródłach zewnętrznych.

§ 8.

Zasady tworzenia i edytowania haseł oraz przesyłania plików określają odrębne zasady wypracowane przez użytkowników w drodze dyskusji.

Zasady zachowania poufności
§ 9.

Edycje dokonane przez niezarejestrowanych bądź niezalogowanych użytkowników Encyklopedii są przypisywane do adresów IP związanych z ich urządzeniami.

§ 10.

Przy logowaniu do Encyklopedii wykorzystywane są pliki cookies, które służą do utrzymania sesji zalogowanego użytkownika.

§ 11.
Dane logowania użytkownika zarejestrowanego podlegają ochronie prawnej i nie mogą być udzielane osobom trzecim bez zgody użytkownika.
§ 12.

Dane logowania użytkowników są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

§ 13.

Każda treść udostępniona przez użytkowników w Encyklopedii, z wyłączeniem danych rejestracji i logowania, jest publicznie dostępna.

Użytkownicy
§ 14.

Użytkownikami Encyklopedii są:

  • anonimowi użytkownicy: czytelnicy i użytkownicy edytujący bez zarejestrowania się lub bez zalogowania
  • użytkownicy zarejestrowani i zalogowani
  • użytkownicy zarejestrowani i zalogowani z dodatkowymi uprawnieniami
§ 15.

Wszyscy użytkownicy, w tym użytkownicy niezarejestrowani i niezalogowani, posiadają uprawnienia dodawania i zmieniania treści Encyklopedii.

§ 16.

Obowiązkiem każdego użytkownika Encyklopedii jest zaznajomienie się z Zasadami.

§ 17.

Każdy użytkownik w swych działaniach powinien kierować się poniższymi Zasadami oraz zasadami netykiety.

§ 18.

Zabrania się użytkownikom:

  • stosowania spamu
  • celowego niszczenia treści stron
  • innych działań sprzecznych z Zasadami, netykietą lub polskim prawem
§ 19.

Użytkownik Encyklopedii może utworzyć konto użytkownika, podając w formularzu rejestracji wybraną przez siebie nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail. Istnieje dowolność wyboru nazwy użytkownika, pod warunkiem, że nie jest zajęta przez innego użytkownika oraz nie narusza Zasad i netykiety.

§ 20.

Biurokrata może zmienić nazwę użytkownika na jego prośbę.

§ 21.

Użytkownicy Encyklopedii z dodatkowymi uprawnieniami to:

  • biurokrata
  • administratorzy
  • redaktorzy
  • boty
§ 22.

Biurokrata to użytkownik, który zarządza projektem jako webmaster Encyklopedii oraz posiada możliwość nadawania i odbierania uprawnień innym zarejestrowanym użytkownikom.

§ 23.

Biurokrata może zrezygnować z pełnionej funkcji z własnej inicjatywy.

§ 24.

W przypadku rażącego naruszenia Zasad biurokrata traci uprawnienia na skutek odwołania go przez zarejestrowanych użytkowników w głosowaniu.

§ 25.

Biurokrata, przed odebraniem sobie uprawnień, powinien przekazać uprawnienia biurokraty osobie wskazanej przez siebie (jeżeli ma zastosowanie § 23.) lub przez użytkowników w głosowaniu (jeżeli zaistniał przypadek przewidziany w § 24.). Ponadto odchodzący biurokrata jako webmaster strony powinien w terminie czternastu dni przekazać nowemu biurokracie dostęp do serwera.

§ 26.

Biurokrata może nadawać dodatkowe uprawnienia z własnej inicjatywy lub na prośbę użytkownika. W pierwszym przypadku informuje o zamiarze przyznania dodatkowych uprawnień wraz z uzasadnieniem na stronie dyskusji użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić przyznania mu dodatkowych uprawnień. Użytkownik może uzyskać dodatkowe uprawnienia na własną prośbę, jeżeli poprosi o to biurokratę na jego stronie dyskusji użytkownika i uzasadni chęć uzyskania dodatkowych uprawnień. Biurokrata ma prawo zaakceptować samodzielnie prośbę, a wcześniej może skonsultować decyzję z innymi zarejestrowanymi użytkownikami. W przypadku odrzucenia kandydatury biurokrata ma obowiązek uzasadnić nieprzyznanie dodatkowych uprawnień.

§ 27.

Odebranie lub ograniczenie dodatkowych uprawnień następuje w przypadku rażącego naruszenia Zasad bądź netykiety, nieaktywności przez okres dłuższy niż rok lub na prośbę zainteresowanego użytkownika. Użytkownik posiada również możliwość samodzielnego zrzeczenia się dodatkowych uprawnień, jednak w takim przypadku powinien poinformować o tym wcześniej biurokratę na jego stronie dyskusji.

§ 28.

Do uprawnień administratora należy: kasowanie stron i ich przywracanie, zabezpieczanie stron i możliwość ich edycji, blokowanie użytkowników oraz edytowanie wewnętrznego MediaWiki i nawigacji.

§ 29.

Do uprawnień redaktora należy: usuwanie i przenoszenie stron, oznaczenie edycji jako sprawdzonych, cofanie edycji i edytowanie częściowo zabezpieczonych stron.

§ 30.

Do uprawnień bota należy wykonywanie powtarzalnych i zautomatyzowanych edycji. Bot jako konto nadzorowane przez innego zarejestrowanego użytkownika nie posiada prawa do głosowania, wyrażania opinii w dyskusjach oraz nie ma możliwości trwałego nabycia innych dodatkowych uprawnień.

§ 31.

Każdy użytkownik, w tym użytkownik niezarejestrowany, może zostać zablokowany, jeśli naruszane są powyższe Zasady. Administrator powinien ostrzec użytkownika o złamaniu Zasad. W przypadku dalszego nierespektowania Zasad użytkownik podlega blokadzie od dwóch godzin do roku lub na zawsze. W przypadku stosowania umyślnych wandalizmów lub spamu administrator nie jest musi informować użytkownika o naruszeniu Zasad.

Promocja i współpraca
§ 32.

Encyklopedia Syców Wiki może posiadać w ramach promocji swojej zawartości oficjalne strony bądź konta w serwisach społecznościowych.

§ 33.

Encyklopedia Syców Wiki może podejmować współpracę z innymi stronami i portalami internetowymi, przy czym partnerstwo nie może naruszać Zasad. Biurokrata może określić szczegółowe zasady zawierania współpracy.

Zmiana Zasad
§ 34.

Zasady mogą zostać zmienione przez użytkownika z uprawnieniami biurokraty na wniosek każdego zarejestrowanego użytkownika.

§ 35.

Wnioskujący o zmianę Zasad użytkownik proponuje nowe brzmienie części lub całości Zasad w dyskusji strony.

§ 36.

Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do wyrażenia swojego stanowiska w ciągu czternastu dni od publikacji projektu zmiany Zasad.

§ 37.

Po upływie czternastu dni od publikacji projektu zmiany Zasad użytkownik z uprawnieniami biurokraty zamyka dyskusję i w ciągu 7 dni podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zmiany Zasad. W uzasadnieniu biurokrata powinien kierować się zdaniem jak największej liczby użytkowników, którzy zdanie wyrazili.

§ 38.

Decyzja biurokraty może zostać zaskarżona przez każdego zarejestrowanego użytkownika do dowolnego użytkownika z uprawnieniami administratora lub redaktora w okresie przed wejściem w życie zmiany Zasad. W tym przypadku odbywa się publiczne głosowanie użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami, którzy mogą decyzję biurokraty podtrzymać albo częściowo lub całkowicie uchylić.

§ 39.

Zmienione Zasady obowiązują po upływie 14 dni od podjęcia decyzji przez biurokratę.

Postanowienia końcowe
§ 40.

Uchyla się Zasady Encyklopedii Syców Wiki opublikowane w dniu 12 listopada 2017 r.

§ 41.

Zasady wchodzą w życie po upływie czternastu dni od ich publikacji.