Syców Wiki:Zasady

Z Syców Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
ZASADY ENCYKLOPEDII SYCÓW WIKI
Postanowienia ogólne
§ 1.

Encyklopedia Syców Wiki to internetowa encyklopedia poświęcona miastu i gminie Syców, którą każdy może edytować. Encyklopedia Syców Wiki istnieje pod adresem sycow-wiki.pl i jest oparta na oprogramowaniu MediaWiki.

§ 2.

Poniższe Zasady określają podstawy funkcjonowania Encyklopedii Syców Wiki.

§ 3.

Zmiany Zasad mogą dokonywać użytkownicy z uprawnieniami biurokraty po ich skonsultowaniu z pozostałymi zarejestrowanymi i aktywnymi użytkownikami. O dokonanych zmianach zmieniający informuje publicznie wszystkich użytkowników. Zmienione Zasady obowiązują 7 dni po publikacji.

Treść i edycja
§ 4.

Treść Encyklopedii Syców Wiki jest udostępniana na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0, jeśli nie podano inaczej. Autorzy treści artykułu nie mogą mieć roszczeń wobec udostępnionych przez siebie informacji, natomiast osoby korzystające z nich i udostępniające je publicznie (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznie) mają obowiązek podania dokładnego źródła powielonej treści (bezpośredni link do artykułu), a treść ta rozpowszechniana może być tylko na tej samej licencji.

§ 5.

Encyklopedia Syców Wiki nie udziela gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści. Czytelnicy korzystają z zawartych treści na własną odpowiedzialność.

§ 6.

Niedozwolone jest publikowanie treści naruszających prawa autorskie. Administratorzy mają obowiązek usunąć treść naruszającą prawa autorskie na wniosek autora bądź w razie samodzielnego, uzasadnionego uznania tekstu za treść łamiącą prawa autorskie.

§ 7.

Niedozwolone jest publikowanie informacji nieprawdziwych lub nieznajdujących potwierdzenia w źródłach, w tym twórczości własnej.

§ 8.

Zakazane jest stosowanie wandalizmów, spamowanie i publikowanie treści niezgodnych z netykietą.

§ 9.

Zasady tworzenia i edytowania haseł oraz przesyłania grafik określa poradnik edytora. Zmiany zasad edycji podejmowane są w drodze konsensusu zarejestrowanych użytkowników lub w wyjątkowych sprawach poprzez głosowanie.

Zasady zachowania poufności
§ 10.

Wkład użytkowników Encyklopedii Syców Wiki, edytujących bez zarejestrowania i zalogowania, jest przypisywany do adresów IP związanych z ich urządzeniami.

§ 11.

Dane logowania zarejestrowanych użytkowników Encyklopedii Syców Wiki nie są udzielane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

§ 12.

Wszystkie dane udostępnione przez użytkowników w Encyklopedii Syców Wiki są publicznie dostępne. Jednorazowe umieszczenie informacji w przestrzeni Encyklopedii Syców Wiki skutkuje tym, iż po ręcznym usunięciu ich przez użytkownika, są one widoczne w historii strony, w której zostały udostępnione. Nie jest zalecane podawanie danych wrażliwych i poufnych, w tym haseł i numerów kont bankowych.

Użytkownicy
§ 13.

Użytkownikami Encyklopedii Syców Wiki są:

  • anonimowi użytkownicy: czytelnicy i użytkownicy edytujący bez zarejestrowania
  • użytkownicy zarejestrowani
  • użytkownicy zarejestrowani z dodatkowymi uprawnieniami
§ 14.

Użytkownik Encyklopedii Syców Wiki może utworzyć konto użytkownika, podając w formularzu rejestracji wybrany przez siebie nick i hasło. Istnieje dowolność wyboru nazwy użytkownika, jednak nie może ona naruszać netykiety i powyższych Zasad.

§ 15.

Wszyscy użytkownicy, w tym użytkownicy niezarejestrowani, posiadają uprawnienia dodawania i zmieniania treści Encyklopedii Syców Wiki.

§ 16.

Podstawowym obowiązkiem każdego użytkownika jest zaznajomienie się z Zasadami.

§ 17.

Użytkownicy Encyklopedii Syców Wiki z dodatkowymi uprawnieniami to:

  • biurokraci
  • administratorzy
  • redaktorzy
§ 18.

Biurokrata to użytkownik, która ma możliwość nadawania dodatkowych uprawnień innym zarejestrowanym użytkownikom.

§ 19.

Biurokrata może nadawać uprawnienia z własnej inicjatywy lub na prośbę użytkownika. W pierwszym przypadku informuje o zamiarze przyznania uprawnień wraz z uzasadnieniem na stronie dyskusji użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić przyznania mu uprawnień. Użytkownik może uzyskać uprawnienia na własną prośbę, jeżeli poprosi o to biurokratę na jego stronie dyskusji użytkownika i uzasadni chęć uzyskania uprawnień. Biurokrata ma prawo zaakceptować samodzielnie prośbę, a wcześniej może skonsultować decyzję ze społecznością. W przypadku odrzucenia kandydatury biurokrata ma obowiązek uzasadnić nieprzyznanie uprawnień.

§ 20.

Odebranie lub ograniczenie uprawnień następuje w przypadku rażącego naruszenia Zasad i netykiety, nieaktywności przez okres dłuższy niż rok lub na prośbę zainteresowanego użytkownika. Użytkownik posiada również możliwość samodzielnego zrzeczenia się uprawnień, jednak w takim przypadku powinien poinformować o tym wcześniej biurokratę lub dowolnego, aktywnego administratora.

§ 21.

Do uprawnień administratora należy kasowanie stron i ich przywracanie, zabezpieczanie stron i możliwość ich edycji, blokowanie użytkowników oraz edytowanie wewnętrznego MediaWiki i nawigacji.

§ 22.

Do uprawnień redaktora należy usuwanie i przenoszenie stron, oznaczenie edycji jako sprawdzonych, cofanie edycji i edytowanie częściowo zabezpieczonych stron.

§ 23.

Każdy użytkownik, w tym użytkownik anonimowy (jego adres IP), może zostać zablokowany, jeśli naruszane są powyższe Zasady. Administrator powinien ostrzec użytkownika o złamaniu Zasad. W przypadku dalszego nierespektowania Zasad użytkownik (jego adres IP) podlega blokadzie od dwóch godzin do roku lub na zawsze. W przypadku stosowania jawnie umyślnych wandalizmów lub spamu administrator nie jest musi informować użytkownika o naruszeniu Zasad.

Promocja i współpraca
§ 24.

Encyklopedia Syców Wiki może posiadać w ramach promocji swojej zawartości oficjalne strony bądź konta w serwisach społecznościowych.

§ 25.

Encyklopedia Syców Wiki może podejmować współpracę z innymi stronami i portalami internetowymi, przy czym partnerstwo nie może naruszać Zasad. Administrator może określić szczegółowe zasady zawierania współpracy.